СТУДИЈА ЗА ПРИСТОЈНА РАБОТА НА ЖЕНИТЕ РАБОТНИЧКИ ВО МАКЕДОНИЈА

СТУДИЈА ЗА ПРИСТОЈНА РАБОТА НА ЖЕНИТЕ РАБОТНИЧКИ ВО МАКЕДОНИЈА

Принципите на еднаквост и заштита од дискриминација се дел од уставниот поредок на земјата, а широката правна рамка на националните закони, стратегии, програми и акциски планови директно ги регулира прашањата за еднакви можности, учество на жените на пазарот на трудот и забрана на дискриминација. Во јуни 2023 година донесена е…

БАРОМЕТАР ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО 2023

БАРОМЕТАР ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО 2023

Во периодот август-октомври 2023 година, Националната платформа за женско претприемништво го спроведе третото испитување на перцепциите на жените претприемачи на национално ниво во форма на анкета. Истражувањето се осврнува на најважните предизвици со кои се соочуваат жените претрпиемачи во Македонија и нивните ставови во врска со актуелната состојба во претприемништвото…

Совети од 30 жени претприемачки (е-книга)

Совети од 30 жени претприемачки (е-книга)

И покрај тоа што е зголемен фокусот на создавање на подобри услови за развој на женското  претприемништво, сепак земјата сè уште се соочува со сериозни предизвици кога станува збор за зголемување на бројот на жени претприемачи и нивната конкурентност. Истовремено, многу меѓународни компаративни трудови и индекси укажуваат на тоа дека…

Прирачник за трансфер на технологии

Прирачник за трансфер на технологии

Целта на овој прирачник е да ги анализира некои од основните прашања поврзани со трансферот на технологии. Прирачникот е составен од извршно резиме, четири дела и заклучок.

Преку подобрување на условите за трансфер на технологии кон зголемена конкурентност на македонската економија

Преку подобрување на условите за трансфер на технологии кон зголемена конкурентност на македонската економија

Јавните политики во доменот на иновациите и технолошкиот развој се соочени со низа предизвици, вклучувајќи го решавањето на слабата економска структура, ниското ниво на продуктивност, јазот меѓу образовниот систем и пазарот на труд, високите нивоа на задолженост и невработеност, недоволно развиените врски во моделот на троен хеликс, недостатокот на иновациска…

Мултиетничка истражувачка студија за младинско претприемништво

Мултиетничка истражувачка студија за младинско претприемништво

Проектот „Заедно за успех: млади претприемачи, вижечка сила за добри меѓуетнички односи“ има цел да ги мобилизира младите претприемачи и соодветните ГО околу темата за младинско претприемништво како една неутрална платформа за унапредување на меѓуетничките односи во општеството.

Извештај од истражувачка студија за трансфер на технологии

Извештај од истражувачка студија за трансфер на технологии

Целта на овој извештај е да ги презентира наодите и препораките од истражувачката студија за трансфер на технологии, спроведена како длабинска анализа на моменталните состојби во земјата.

End of content

End of content