Преку подобрување на условите за трансфер на технологии кон зголемена конкурентност на македонската економија

Преку подобрување на условите за трансфер на технологии кон зголемена конкурентност на македонската економија

Јавните политики во доменот на иновациите и технолошкиот развој се соочени со низа предизвици, вклучувајќи го решавањето на слабата економска структура, ниското ниво на продуктивност, јазот меѓу образовниот систем и пазарот на труд, високите нивоа на задолженост и невработеност, недоволно развиените врски во моделот на троен хеликс, недостатокот на иновациска и истражувачка дејност, недостатокот на вештини и капацитет за апсорпција на нови технологии.