Консултации и истражување

Консултации и истражување

Вашиот развоен партнер

Најдобрите резултати се постигнуваат со партнерство. Нудиме знаење, експертиза и вештини за решавање комплексни проблеми на нашите клиенти. Со нашето искуство и вмреженост обезбедуваме континуирана поддршка на нашите клиенти и партнери.  

Искористување на потенцијалот на вашите иновативни решенија преку развој на иновациска стратегија, анализа на пазари и извори на финансирање, иновациски аудит, и комерцијализација на истражувачки резултати.

Забрзување на процесот на трансфер на технологии преку советодавни и партнерски услуги, следење на технологии и изведување технолошки аудит. Советодавни и истражувачки услуги за развој на политиките и еко-системот за иновации.

Стручна помош за транзиција од линеарен кон циркуларен модел на економија. Изведуваме анализи на циркуларноста, дефинираме насоки на развој, помагаме во редефинирањето на бизнис моделот за справување со отпад, нудиме советодавни и едукативни услуги за затворање на циклусот на производство и генерирање поголем економски и социјален капитал преку циркуларниот модел.

Советодавна помош во процесот на започнување и раст на вашиот бизнис, развој на стратегија за интернационализација, пристап до бизнис инкубатори и акселератори, мултилатерална соработка за размена на најдобри практики, специјализирани програми за поддршка на скејл-ап компании и жени претприемачи. Бизнис партнерства, градење капацитети, поддршка при пристап до финансии.

Советодавни услуги и градење капацитети за родова еднаквост и родов мејнстриминг, родово-сензитивно буџетирање, подготовка на планови за родова еднаквост. Истражувања и студии за родова еднаквост, изработка на документи за јавни политики и насоки за развој.

Техничко-административна поддршка при управување на проекти, градење капацитети за проектен дизајн, креирање партнерства и координација, оценка и мониторинг на проекти и програми. Стручна помош за финансиско управување на проекти, подготовка на извештаи и креирање стратегии за вашето проектно работење.

Стручна помош при креирање и мониторинг на политики во областа на иновациите, претприемништвото, управување на отпад и развој на МСП. Градење капацитети за стратешко планирање, јавни политики, студии и програми за одржлив развој на локално, национално и регионално ниво.

Ние сме мултидисциплинарна истражувачка организација со експертиза во технологии, социјални науки и родов мејнстриминг, водечки сервис провајдер за иновации и трансфер на технологии, активни во креирање & мониторинг на политики за иновации, индустрија и претпријатија.