Прирачник за трансфер на технологии

Прирачник за трансфер на технологии

Целта на овој прирачник е да ги анализира некои од основните прашања поврзани со трансферот на технологии. Прирачникот е составен од извршно резиме, четири дела и заклучок.