Img 6341

Проектот „ POLICY ANSWERS “ им овозможи на креаторите на политиките и државните службеници во Македонија да учествуваат во студиска посета во Брисел, Белгија

Од 25-28 април 2023 година во организација на Фондацијата за Менаџмент и индустриско истражување и Фонд за иновации и технолошки развој, во Брисел, Белгија, се одржа студиска посета за креирање политики и државни службеници во Македонија.

img_6285

Учесниците во групата се директно вклучени во дизајнирањето и спроведувањето на иновациските политики. 12 претставници од Министерството за образование, Министерството за економија , Фондот за иновации и технолошки развој, Секретаријат за европски прашања и Кабинетот на премиерот имаа можност на дело да ги видат синергиите помеѓу иновациите, образованието и младинските политики. Имајќи го предвид потеклото на учесниците во програми кои промовираат креативност, претприемништво, истражувачки вештини и СТЕМ кај студентите и младите, како и прашањата поврзани со родовата еднаквост, тие имаа можност да видат на дело и да научат повеќе за програмите, иницијативите и можностите, кои беа споменати во погорните полиња на работа.

Судиската посета им даде можност на учесниците да ги посетат просториите на Дирекцијата за вработување, социјални работи и инклузија, Дирекција за образование, млади, спорт и култура, Дирекција за регионална политика и урбана политика, Генерална дирекција за Истражување и иновации, EISMEA – Европски совет за иновации и извршна агенција за мали и средни претпријатија (EIC & EEN), Junior Achievement Europe, Генерален директорат за земјоделство и рурален развој.

Студиската посета е дизајнирана и како активност за градење тим, за да придонесе за подобра размена на информации, практики за ко-дизајнирање и создавање посилни врски помеѓу лицата кои го носат вистинскиот обем на работа на конкретните активности. Вмрежувањето и учењето меѓу колегите се особено фаворизирани имајќи предвид дека повеќето од засегнатите страни за време на консултативниот состанок ги истакнаа проблемите со несоодветните практики за развој на кариера во јавниот сектор и ја истакнаа важноста на воспоставените мрежи за институционална поддршка peer to peer за нивните секојдневни активности.

Настанот беше организиран од страна на Фондацијата за менаџмент и индустриско истражување и Фондот за иновации и технолошки развој како дел од проектот „POLICY ANSWERS” финансиран во рамки на програмата Хоризонт Европа на Европската Комисија. Преку спроведување на активностите на овој проект, МИР фондација и ФИТР преземаат водечка улога во унапредување на националниот и регионалниот иновациски екосистем, со цел вклучување на националните чинители во заедничкиот европски пазар.

Проектот го поддржува политичкиот дијалог, вклучувајќи формални состаноци, мониторинг и поставување агенда, градење капацитети и имплементација на агендата на ЕУ за Западен Балкан, како и усогласување на тематските приоритети. Ќе спроведе регионални пилот активности и ќе го надгради информативниот центар базиран на платформата www.westernbalkans-infohub.eu. 14 партнерски организации, кои ги претставуваат мрежните јазли во регионот и експертските организации на ЕУ, го поддржуваат политичкиот дијалог преку министерски состаноци, состаноци на Управувачката платформа и ад-хок состаноци за политики. Тие обезбедуваат аналитички докази преку активности за следење и мапирање (на екосистемот на засегнатите страни, имплементација на агендата за Западен Балкан и интеграција во Европската истражувачка област).