Screenshot 1

Претставниците на Старо Нагоричане разговараа за интервентните области и мерки со цел да се создаде поволна средина за развој на руралната економија

Како дел од Прекуграничната програма Србија – Македонија, поддржана од Европската Унија, Фондацијата за менаџмент и индустриско истражување во партнерство со НАЛЕД и Здружението на жени „Ружа“ од Србија и Здружението за активизам, образование, култура и уметност од Куманово го спроведуваат проектот ,,Подобри можности прилагодени на потребите на неразвиените подрачја’’. Со овој проект ќе се постигне економско зајакнување на населението од руралните средини во пет општини од североисточниот регион во Македонија и во регионот Јабланица и Пчиња во Србија.

Со цел создавање на поволна средина за развој на руралната економија на општина Старо Нагоричане на 21 септември 2021 година се одржаа консултации со граѓаните од руралните средини, на кои присуствуваа претставници од општина Старо Нагоричане вклучени во креирањето на мерките, локалните организации и приватниот бизнис сектор. Фондацијата за менаџмент и индустриско истражување отвори мошне моќна дискусија за најперспективните области кои се решени во Старо Нагоричане, разговараше за потенцијалните мерки од локалниот буџет што може да се дефинираат и други можни средства и споделени потенцијални области за интервенција. За постигнување подобри резултати, потребно е вмрежување меѓу претприемачи, претставници на институции и организации, потенцијални сопственици на компании.

Најважните теми што беа опфатени беа руралниот развој – земјоделство и туризам, развој на малите и средни претпријатија и институционална поддршка на заедницата. Списокот со предлозите беше доволно долг за да се наведе дека најважните чекори во оваа фаза се вклучување на повеќе обуки за заинтересираните граѓани во однос на земјоделството и туризмот, споделување на добри практики и учество во студиски посети, саеми, настани за правење натпревари, инвестиции во промоција на општината и туристичките подрачја преку привлекување повеќе туристи, обуки за правење бизнис планови и едукација за брендирање.

Кога ќе се спроведат сите консултации со вклучените делови и ќе се изберат најперспективните области, ќе се дефинираат стимулативни мерки од локалниот буџет, вклучително и избор на крајните корисници на кои ќе им се обезбеди едукација и менторство.