Eдукативни видеа за зголемувањето на конкурентноста и иновативноста на МСП

Во прилог се линкови од неколку едукативни видеа кои имаат за цел да придонесат кон зголемувањето на конкурентноста и иновативноста на малите и средни претпријатија, обезбедувајќи можности за нивна онлајн едукација на релевантни теми од областа на претприемништвото, иновациите, индустриската политика и циркуларната економија. Воедно, едукативните материјали се наменети за градење на капацитетите и на други чинители од претприемачкиот и иновацискиот екосистем, вклучувајќи граѓански организации, консултанти, обучувачи и студенти.

  1. Иновациска политика и евалуација – goo.gl/e8XCk3
  2. Мониторинг и евалуација на политики – goo.gl/fMi9Vf
  3. Методологија на истражување и креирање на документи за политики – goo.gl/Qeh5DT
  4. Паметна специјализација – goo.gl/oeCmCh
  5. Циркуларна економија – goo.gl/HEb4u
  6. Индустриска политика – goo.gl/CQV32J

 

Истите се закачени и на нашиот ресурсен центар: https://www.poglavje20eu.org/resursi/kategorija/98747/videa