349996821 1859773674404462 3935305654910162171 N

Како да ја зајакнеме позицијата на жените во општеството?

Најавуваме одлични вести! Фондација за Менаџмент и индустриско истражување во партнерство со Здружение на бизнис жени започнаа со имплементација на проектот D3Wчија општата цел е промовирање, поддршка и зголемување на социјалното учество и правата на работничките во Македонија.  Со планираните активности, проектот ќе одговори на некои од идентификуваните предизвици и ќе придонесе, меѓу другото, за зајакнување на капацитетите за истражување засновано на докази, вклучување на родовата перспектива на граѓанскиот дијалог, пристап до пристојни вештини поврзани со работата, ресурси и градење на капацитети. Размена на актери во социјалниот дијалог, следење на политиките и национално/меѓународно вмрежување.

За таа цел, ги идентификувани се следните специфични цели:
1. Поттикнување механизми во рамките на Националната платформа за женско претприемништво (NPWE) за поддршка на пристојната работа за жените работници;
2. Промовирање на вредноста на пристојната работа за работничките во постоечкиот социјален дијалог;
3. Придонес за заштита на работничките права на работничките;
4. Зголемување на јавната свест за важноста на пристојната работа за инклузивен и одржлив економски раст.

Зајакнувањето на жените е од клучно значење за постигнување родова еднаквост и градење фер и инклузивно општество.

Постојат повеќе начини за зајакнување на жените во општеството:

  • Образование: пристап до образование на девојчињата и жените е клучен начин за нивно зајакнување. Образованието им дава на жените вештини и знаења што им се потребни за да донесат информирани одлуки, да учествуваат во работната сила и да постигнат економска независност.
  • Еднакви можности: создавањето еднакви можности за жените во сите области на општеството, вклучително образованието, вработувањето и политиката, е од суштинско значење за нивно зајакнување. Ова вклучува политики и практики кои промовираат родова еднаквост и ја елиминираат дискриминацијата.
  • Пристап до ресурси: пристап на жените до ресурси како што се кредити, земјиште и технологија им ги обезбедува алатките што им се потребни за да успеат.
  • Менторство и вмрежување: програмите за менторство и вмрежување можат да помогнат да се поврзат жените со успешни жени лидери и да им се обезбеди поддршка и насоки за развој на нивните кариери.
  • Политики за поддршка: политиките кои поддржуваат рамнотежа помеѓу работата и животот, како што се флексибилни работни аранжмани, родителско отсуство и грижа за децата, може да помогнат да се зајакнат жените со тоа што ќе им се овозможи да ги балансираат нивните работни и семејни обврски.
  • Безбедна средина: безбедна средина за жените каде што можат да ги споделат своите искуства и да се поддржуваат една со друга, е од клучно значење за зајакнување на жените и градење чувство за заедница.
  • Застапување и активизам: застапувањето и активизмот помагаат да се подигне свеста за женските прашања и да се промовираат политики и практики кои ја поддржуваат родовата еднаквост.

Генерално, зајакнувањето на жените бара сеопфатен и континуиран напор, но придобивките од тоа се јасни: поинклузивно и попросперитетно општество каде секој има можност да го достигне својот целосен потенцијал.

„Работничките права се човекови права!“