Извештај од истражувачка студија за трансфер на технологии

Извештај од истражувачка студија за трансфер на технологии

Целта на овој извештај е да ги презентира наодите и препораките од истражувачката студија за трансфер на технологии, спроведена како длабинска анализа на моменталните состојби во земјата.