Се стремиме да го поттикнеме брзиот економски развој на земјата преку поддршка на постојните бизниси и поттикнување на растот на нови бизниси. Со нашите советодавни услуги и програми за претприемништво и стручна обука имаме за цел да:

  • Придонесеме кон развојот на македонскиот МСП сектор
  • Го поддржиме развојот на претприемачкото општество
  • Промовираме можности за доживотно учење, едукација и тренинг како основа за вработување и економски прогрес.

Иницираме проекти и обезбедуваме советодавни услуги за унапредување на перформансите и конкурентноста на македонскиот МСП сектор кој претставува носител на националната економија и обезбедува најголем број на вработувања.

Развојот на овој сектор во голема мерка зависи од поединците кои имаат бизнис идеи и се спремни да преземат ризик.

Го поддржуваме развојот на претприемачкото општество преку креирање на претприемачка култура помеѓу различни општествени групи.

Со комбинирање на бизнис обуките и практичните курсеви го промовираме неформалното учење како еден од двигателите на економскиот развој.