ПРЕД ДА ГО КОРИСТИТЕ ОВОЈ САЈТ, ВЕ МОЛИМЕ ВНИМАТЕЛНО ДА ГИ ПРОЧИТАТЕ НАВЕДЕНИТЕ УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ.

Нашите посетители може да го користат овој сајт бесплатно. Корисниците на сајтот се согласуваат да ги почитуваат наведените услови за користење. Доколку после внимателно разгледување на наведените услови за користење не се согласувате со истите, бараме да не го користите овој сајт:

  1. Прифаќање на Договорот: Се согласувате со одредбите и условите претставени во овој Договор за користење (Договор) кои се однесуваат на нашиот сајт (Сајт). Овој Договор претставува комплетен и единствен договор помеѓу нас и вас, и ги заменува сите претходни или истовремени договори, изјави, гаранции и разбирања кои се однесуваат на Сајтот,  слободни примероци на производи, содржината или бесплатни понуди или услуги обезбедени од или прикажани на Сајтот, и предметот на овој Договор. Ние може да го измениме Договорот во секое време и со било која зачестеност без да ве информираме или без специфично предупредување. Најновиот Договор ќе биде објавен на Сајтот и вие ќе треба да го разгледате пред да го користите Сајтот.
  2. Авторски права. Организацијата, содржината, дизајнот, графиката, и останатите материјали поврзани со овој Сајт се заштитени со соодветни закони за авторски права и сопственост, вклучувајќи но не и ограничувајќи се на законите за интелектуална сопственост. Без претходно писмено одобрување, копирањето, репродукцијата, користењето, модификацијата или публикувањето на комплетни или делови од авторски дела или на било кој дел од Сајтот е строго забрането.
  3. Бришење и модификација.  Го задржуваме дискреционото право да избришеме или измениме било кој документ, информација или друга содржина која се појавува на Сајтот, вклучувајќи го и овој Договор без претходно известување или обврски кон вас.
  4. Обесштетување. Се согласувате да не обесштетите, да ги браните и заштитите нашите советници, содружници, партнери, адвокати и вработени од било каква  одговорност, загуба, штета, пријава и трошок, вклучувајќи ги и разумните давачки за адвокатски услуги, поврзани со вашето прекршување на овој Договор или користење на Сајтот.
  5. Одрекување. СОДРЖИНАТА, УСЛУГИТЕ, БЕСПЛАТНИТЕ ПРИМЕРОЦИ НА ПРОИЗВОДИ И ПОНУДИ ОД ИЛИ ПРИКАЖАНИ НА САЈТОТ СЕ ОБЕЗБЕДЕНИ “КАКО-ШТО СЕ,” “КАКО ШТО СЕ ДОСТАПНИ,” И СИТЕ ГАРАНЦИИ, ИСКАЖАНИ ИЛИ ИМПЛИЦИРАНИ, СЕ ОТФРЛААТ, ВКЛУЧУВАЈЌИ ГИ, НО НЕ И ЛИМИТИРАЈЌИ СЕ ОФРЛАЊЕ НА БИЛО КАКВИ ИМПЛИКАТИВНИ ГАРАНЦИИ ЗА СОПСТВЕНОСТ, НЕПРЕКРШУВУЊЕ, МОЖНОСТ ЗА ТРГУВАЊЕ, КВАЛИТЕТ И ПОГОДНОСТ ЗА ОДРЕДЕНА НАМЕНА, ВО ОДНОС НА ОВОЈ САЈТ И БИЛО КОЈ ДРУГ ВЕБ-САЈТ СО КОЈ Е ПОВРЗАН. ИНФОРМАЦИИТЕ И УСЛУГИТЕ МОЖЕ ДА СОДРЖАТ БАГОВИ, ГРЕШКИ, ПРОБЛЕМИ ИЛИ ДРУГИ ОГРАНИЧУВАЊА. НИЕ НЕМАМЕ НИКАКВА ОДГОВОРНОСТ ЗА ВАШЕТО КОРИСТЕЊЕ НА БИЛО КОЈА ИНФОРМАЦИЈА ИЛИ УСЛУГА. ОСОБЕНО, НО НЕ КАКО ОГРАНИЧУВАЊЕ, НИЕ НЕ СМЕ ОДГОВОРНИ ЗА БИЛО КАКВА ИНДИРЕКТНА, СЛУЧАЈНА ИЛИ ПОСЛЕДИЧНА ШТЕТА (ВКЛУЧУВАЈЌИ И ШТЕТА ОД ЗАГУБА НА БИЗНИС, ЗАГУБА НА ПРОФИТ, ЗАГУБА НА ПАРИ, СУДСКИ ПОСТАПКИ, ИЛИ СЛИЧНО). НЕЗАВИСНО ДАЛИ ВРЗ ОСНОВА НА ПРЕКРШУВАЊЕ НА ДОГОВОР, ПРЕКРШУВАЊЕ НА ГАРАНЦИЈА, НЕБРЕЖНОСТ, ДОВЕРЛИВОСТ НА ПРОИЗВОДОТ ИЛИ СЛИЧНО, ДУРИ И ВО СЛУЧАЈ НА УКАЖУВАЊЕ НА МОЖНОСТА ОД ТАЧВИ ШТЕТИ. НЕГИРАЊЕТО НА ШТЕТИТЕ НАВЕДЕНИ ПОГОРЕ Е ФУНДАМЕНТАЛЕН ЕЛЕМЕНТ НА ОСНОВАТА НА СОРАБОТКАТА МЕЃУ НАС И ВАС КАКО КОРИСНИК. ОВОЈ САЈТ И ИНФОРМАЦИИТЕ НЕМА ДА БИДАТ ОБЕЗБЕДЕНИ БЕЗ ТАКВИ ОГРАНИЧУВАЊА. НИТУ ЕДЕН СОВЕТ ИЛИ ИНФОРМАЦИЈА КОИ ЌЕ ГИ ДОБИЕТЕ ОД НАС, БИЛО УСМЕНО ИЛИ ПИСМЕНО, А СЕ ОДНЕСУВААТ НА ОВОЈ САЈТ НЕМА ДА КРЕИРААТ БИЛО КАКВА ГАРАНЦИЈА ИЛИ ТОЛКУВАЊЕ АКО НЕ Е ИЗРИЧИТО НАВЕДЕНО ВО ОВОЈ ДОГОВОР. ИНФОРМАЦИИТЕ И СИТЕ ОСТАНАТИ МАТЕРИЈАЛИ НА САЈТОТ СЕ ОБЕЗБЕДЕНИ ИСКЛУЧИВО ЗА ГЕНЕРАЛНО ИНФОРМИРАЊЕ И НЕ ПРЕТСТАВУВААТ ПРОФЕСИОНАЛЕН СОВЕТ. ВИЕ СТЕ ОДГОВОРНИ ЗА ПРОЦЕНКА НА ТОЧНОСТА И КОМПЛЕТНОСТА НА БИЛО КОЈА ДОСТАПНА ИНФОРМАЦИЈА НА ОВОЈ САЈТ ИЛИ НА БИЛО КОЈ ДРУГ ВЕБ-САЈТ СО КОЈ Е ПОВРЗАН.
  6. Ограничувања. Ја отфрламе одговорноста од било каква штета направена од вируси содржани во електронски фајлови кои содржат форми или документи. Отфрламе било каква форма на одговорност кон вас за секаква случајна, специјална или последична штета која може да резултира од користењето или неможноста за користење на сајтот.
  7. Веб-сајтови на трети страни. Сите правила, одредби и услови, останати политики (вклучувајќи политика на приватност) и оперативни процедури на поврзаните веб-сајтови од трети страни ќе се однесуваат на вас додека ги посетувате овие веб-сајтови. Ние не сме одговорни за содржината, точноста или изразените мислења на овие веб-сајтови, и ние исто така не ги истражуваме, мониторираме или проверуваме од аспект на точност и комплетност овие веб-сајтови. Вклучувањето на линк за било кој веб-сајт на нашиот Сајт не значи поддршка или одобрување на поврзаниот веб-сајт од наша страна. Овој сајт и поврзаните сајтови на трети страни се независни ентитети и ниедна страна нема авторитет за застапување или обврски во име на другата страна. Делувате на сопствен ризик доколку одлучите да заминете од нашиот Сајт и да пристапите кон овие поврзани сајтови од трети страни.
  8. Производи и услуги од трети страни. Нашиот сајт промовира веб-сајтови од трети страни каде што може да купите или на друг начин да добиете бесплатни понуди, примероци на производи, или бесплатна проба на услуги. Мора да биде разбрано во потполност дека ние не ги располагаме или контролираме бесплатните понуди, производи или услуги кои се нудат на веб-сајтот на третите страни. Овие сајтови се комплетно и единствено одговорни за сите аспекти на процесирање на нарачки, плаќања или услуги за клиенти. Ние не сме засегната страна во ниту една трансакција помеѓу вас и поврзаните веб-сајтови на трети страни. Се согласувате дека користењето на вакви веб-сајтови од трети страни е на ваш комплетен ризик и без било каков вид на гаранции од наша страна, искажани, имплицирани или слично. Во ниту еден случај ние не сме одговорни за било каква штета од трансакции меѓу вас и веб-сајтови на трети страни или за било која информација која се појавува на поврзаните веб-сајтови на трети страни или било кој друг сајт поврзан со или од нашиот сајт.
  9. Поднесоци. Сите идеи, забелешки, сугестии, концепти или друг тип на информација доставен од ваша страна кон нас (збирно, “Поднесоци”) ќе се сметаат и ќе останат единствено наша сопственост и нема да бидат предмет на било каква обврска на доверливост од наша страна. Без ограничување на наведеното, ќе се смета дека ние ги поседуваме сите познати и тука наведени постоечки права од било кој тип и природа поврзани со Поднесоците и ќе имаме право на неограничено користење на Поднесоците за било која намена, без компензација на подносителот на Поднесоците.
  10. Се согласувате дека сите акции или постапки кои произлегуваат директно или индиректно од овој договор,или вашето користење на сајтот или било кој примерок на производ, бесплатни понуди или услуги кои произлегуваат од таквото користење, ќе бидат процесирани од страна на окружниот суд на Округот на Лос Анџелес, Калифорнија или на Американскиот Окружен суд за Централниот округ на Калифорнија. Вие веднаш и однапред се согласувате на оваа надлежност за било која акција или постапка на овие судови, и се откажувате од било каква приговор дека Лос Анџелес, Калифорнија или централниот округ на Калифорнија се несоодветни области. Овој сајт е контролиран од страна на Perfect Insight, Inc. од државата Калифорнија, САД. Во согласност со тоа, законите на Калифорнија ќе ги управуваат одредбите и условите во овој Договор и насекаде во Сајтот, без да влијаат на било кои принципи на конфликт на законите.