Weg Pic

Можност да се поврзете со успешни бизниси предводени од жени низ цела Европа

Секторската групата за женско претприемништво како дел од мрежата Enterprise Europe Network ги поддржува и ги оспособува жените во бизнисот, ja гради и ja зајакнува нивната мрежа низ сектори, преку границите во Европа и во светот. Голем број на активности и акции се започнати со цел да се охрабрат жените претприемачи да започнат свој сопствен бизнис и да поддржуваат нови претпријатија со менторски шеми.

Активности на секторската група:

Улогата на секторската група за женско претприемништво е да даде активен придонес преку обезбедување конкретни услуги за поддршка создавајќи врски со постоечки иницијативи за промовирање на женското претприемништво и aктивности за поддршка на бизнисот во мрежата и иновации.

Назначеноста на групата вклучува:

  • Обезбедување услуги за деловно партнерство и иновации во контекст на WE;
  • Вклучување на концептот на женското претприемништво во другите активности на Еnterprise Europe Network                              (https://een.ec.europa.eu);
  • Идентификација и проширување на постојната експертиза во областа на WE;
  • Помош на жените претприемачи во приклучувањето на постоечките мрежи или програми за поддршка за женско претприемништво (пристап и поддршка/финансирање)

Овој е-каталог на бизнис профили содржи многу успешни приказни на бизнисите предводени од жени низ цела Европа. Ова издание има за цел промоција на профилите за соработка на високо ниво поддржани од секторската група за женско претприемништво и инспирација на повеќе жени да се насочат кон остварувањето на нивните идеи и бизнис планови.

Каталогот може да го најдете на следниот линк: каталог-женско претприемништво