Повик за доделување на грантови на граѓански организации

ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ГРАНТОВИ НА ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ
од областа на преговарачкото поглавје 20 за членство
во ЕУ – Претпријатија и индустриска политика

Грантовата шема има за цел да обезбеди поддршка на активностите на граѓанските организации вклучени во различни аспекти од Поглавје 20 (унапредување на деловен амбиент, поддршка на МСП и иновации, пристап до финансии, секторски политики, странски инвестиции, кластеринг, и слично). Преку имплементација на грантовата шема, целта е да се придонесе кон зајакнување на капацитетите на граѓанските организации за креирање и следење на политики и за поддршка на реформите во Поглавје 20, како и да се промовираат нови пристапи, механизми и инструменти од областа на претприемништвото и индустријата на локално и национално ниво. Воедно, ќе се придонесе кон зголемувањето на свеста за важноста на Поглавје 20 во процесот на пристапување кон ЕУ.

Грантовата шема се реализира во рамки на проектот „Јакнење на капацитетите и механизмите за поддршка на реформскиот процес на Поглавје 20 (YESNetwork+)“, финансиран од Европската Унија преку ИПА програмата за поддршка на граѓанското општество и медиуми 2015.

Приоритетни области:

а) Принципи на Претпријатија и индустриска политика

  • Приоритет 1: Подобрување на деловната клима за креирање на нови бизниси
  • Приоритет 2: Подобрување на дијалогот со бизнис заедницата

б) Инструменти на Претпријатија и индустриска политика

  • Приоритет 3: Подобрување на конкурентноста и иновативноста на МСП
  • Приоритет 4: Обезбедување подобар пристап на МСП до финансиски услуги

в) Секторски политики

  • Приоритет 5: Анализа на специфични сектори
  • Приоритет 6: Унапредување на капацитетите за креирање, имплементација и следење на програмите за туризам

Финансиска рамка на повикот

Грантовата шема има вкупен фонд од 3.688.866 денари (60.000 евра). Максималниот износ за грант спроведуван на локално ниво изнесува 307.405 денари, а за грант спроведуван на национално ниво изнесува 614.811 денари. Најмалку 8 проекти ќе бидат поддржани преку грантовата шема (4 на локално ниво и 4 на национално ниво).
Поднесување на апликации

Апликациониот пакет се доставува само по електронски пат на адресата: info@yes.org.mk  Рокот за доставување е 04.12.2017 година. Апликациите испратени после предвидениот рок нема да бидат прифатени.

 
Информативна сесија

За заинтересираните кандидати, ќе биде организирана информативна сесија „Инфо ден“ за овој повик, на 15-ти ноември, во хотел Бест Вестерн во Скопје, со почеток од 12.00 часот.

Пријавување за „Инфо ден“ на следниот линк https://goo.gl/31rbc1.

 
Документи за преземање

За дополнителни информации може да се обратите на info@yes.org.mk или 02 3108 891.