Мултиетничка истражувачка студија за младинско претприемништво

Во рамки на проектот „Заедно за успех: млади претприемачи, движечка сила за добри меѓуетнички односи“ беше спроведена мултиетничка студија која за првпат промовира истражување на различни претприемачки аспекти на национално ниво, а со посебен акцент на меѓуетничките тенденции и ставови. Како таква, студијата и нејзините пронајдоци се од огромна важност за подобро насочување на идните активности на граѓанските организации и единиците на локална самоуправа на полето на меѓуетнички односи и младинско претприемништво.

Истражувачката студија е на македонски и албански јазик е достапна во продолжение:

истражувачка студија_МК

истражувачка студија_МК

Проектот „Заедно за успех: млади претприемачи, движечка сила за добри меѓуетнички односи“ има главна цел да придонесе кон развојот на мултикултурната демократија и стабилност преку зголемување на капацитетите на младинските граѓански организации и младите претприемачи од различни етнички групи. Проектот е имплементиран од партнерските организации Фондација Претприемачки Сервис за Млади, Фондација за Менаџмент и индустриско истражување, Фондација Евро Центар и ЗГ Милениум.
Проектот е финансиран од Европската Унија.