Заклучоци од јавна расправа на тема: Дали постои деловна клима за развој на женско претприемништво?