БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за набавка на услуга – Развој и изработка на сет на алатки за граѓански организации за следење на политики и застапување во областа на Поглавје 20

Фондацијата за менаџмент и индустриско истражување има потреба од на надворешна експертиза за дизајн и изработка на алатки за мониторинг и застапување од страна на граѓански организации на полетот на Поглавје 20 – Претпријатија и индустриска политика. Повеќе детали се дадени во барањето за прибирање на понуди во прилог.

Краен рок за доставување на понудите е понеделник, 14.05.2018 година. Понудите што ќе пристигнат по наведениот рок, како и оние што не се изработени според пропозициите на барањето, нема да бидат земени предвид.

Понудите се доставуваат по електронски пат на gabriela@mir.org.mk или лично во просториите на Фондацијата за менаџмент и индустриско истражување.

 

Во прилог е линкот до барањето за прибирање на понуди:

Барање за Поглавје 20 алатки