Барање за понуди за експертска анализа на Поглавје 20

За потребите на проектот “Јакнење на капацитетите и механизмите за поддршка на реформскиот процес на Поглавје 20 (YESNetwork+)” финансиран од Европската Унија во рамките на ИПА програмата за поддршка на граѓанското општество и медиумите 2015, Фондацијата за менаџмент и индустриско истражување објавува:

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

за набавка на услуга – Спроведување на експертска анализа на Поглавје 20 – Претпријатија и индустриска политика

Предмет на договорот за набавка е ангажирање на надворешен експерт за спроведување на анализа на Поглавјето 20 – Претпријатија и индустриска политика за потребите на проектот YESNetwork+. Експертската анализа што е предмет на ова барање е дел од основната студија и истата треба да обезбеди длабински приказ на структурата, приоритетните области и политиките релевантни за Поглавје 20.

Повеќе информации заинтересираните понудувачи може да најдат тука.