[av_one_full first]

[av_slideshow size=’featured’ animation=’slide’ autoplay=’true’ interval=’5′]
[av_slide slide_type=’image’ id=’4884′ attachment=’,’ video=’http://’ mobile_image=” video_ratio=’16:9′ title=’Промоција и координација на истражувања во областа на животна средина за одржлив развој во централана и источна Европа PROCEED’ link_apply=” link=’lightbox’ link_target=”][/av_slide]
[av_slide slide_type=’image’ id=’4885′ attachment=’,’ video=’http://’ mobile_image=” video_ratio=’16:9′ title=’Промоција и координација на истражувања во областа на животна средина за одржлив развој во централана и источна Европа PROCEED’ link_apply=” link=’lightbox’ link_target=”][/av_slide]
[/av_slideshow]

[/av_one_full][av_one_half first]
[av_textblock]

[/av_textblock]

[av_gallery ids=’3394,3393,3392,3391,3390,3389′ style=’big_thumb’ preview_size=’gallery’ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’gallery’ columns=’6′ imagelink=’lightbox’ lazyload=’deactivate_avia_lazyload’]
[/av_one_half]

[av_one_half]
[av_textblock ]
Промоција и координација на истражувања во областа на животна средина за одржлив развој во централана и источна Европа PROCEED

Проектот се фокусира на дисеминација на пракси и резултати и од истражувања во областа на животната средина кои потекнуваат од земјите од Централна и Источна Европа, со цел да ги поттикнат овие земји да ги користат истите и да учествуваат на повеќе истражувачки проекти преку научна и технолошка соработка со други европски партнери.

Областите на истражување на кои ќе се фокусира проектот се загадување на воздух, загадување од хемиската индустрија и технологии од областа на животната средина. Партнерите ќе креираат дата база на сите иновативни истражувачки пракси во рамките на животната средина кои потекнуваат од земјите од Централна и Источна Европа и ќе направат SWOT анализа на постоечките канали и алатки кои се користат за дисеминација на резултати со фокус на научните институти, креаторите на политики и индустријата.

proenvi_logo

Проектот го имплементират партнери од 9 држави од Централна и Источна Европа (6 нови членки на ЕУ и 3 држави кои потпишале договори за асоцијација)и  3 ЕУ 15 членки. Сите 12 држави се претставени со по барем една членка на Enterprise Europe Network ЕЕN, која ќе биде главниот комуникациски канал, преку своите 600 членки присутни во Европа и пошироко (Кина и САД) и широката мрежа на контакти и партнери. Партнерите ќе вклучат и други членки на EEN , национални контакт точки за Седмата рамковна програма и други релевантни иницијативи од оваа програма со цел да создадат интегриран комуникациски канал.

Проектот е финансиран од Седмата рамковна програма на Европската унија.
[/av_textblock]
[/av_one_half]