[av_fullscreen size=’large’ animation=’slide’ autoplay=’true’ interval=’5′]
[av_fullscreen_slide slide_type=’image’ id=’3577′ attachment=’,’ position=’top left’ video=’http://’ mobile_image=” video_cover=” title=’Фондација за Менаџмент и индустриско истражување’ caption_pos=’caption_bottom’ link_apply=” link=’lightbox’ link_target=” button_label=’Click me’ button_color=’light’ link1=’http://’ link_target1=” button_label2=’Click me’ button_color2=’light’ link2=’http://’ link_target2=”][/av_fullscreen_slide]
[av_fullscreen_slide slide_type=’image’ id=’3437′ attachment=’,’ position=’top center’ video=’http://’ mobile_image=” video_cover=” title=’Фондација за Менаџмент и индустриско истражување’ caption_pos=’caption_bottom’ link_apply=” link=’lightbox’ link_target=” button_label=’Click me’ button_color=’light’ link1=’http://’ link_target1=” button_label2=’Click me’ button_color2=’light’ link2=’http://’ link_target2=”][/av_fullscreen_slide]
[av_fullscreen_slide slide_type=’image’ id=’3551′ attachment=’,’ position=’top left’ video=” mobile_image=” video_cover=” title=’Фондација за Менаџмент и индустриско истражување’ caption_pos=’caption_right caption_right_framed caption_framed’ link_apply=” link=’lightbox’ link_target=” button_label=” button_color=’light’ link1=” link_target1=” button_label2=” button_color2=’light’ link2=” link_target2=”][/av_fullscreen_slide]
[/av_fullscreen]

[av_one_full first]

[av_textblock ]
Фондација за Менаџмент и индустриско истражување

 

Фондацијата за Менаџмент и индустриско истражување е приватна непрофитна фондација основана во 2002 година со мисија да го поттикнува економскиот раст за доброто на сите. Концептот на одржлив развој со неговата економска, еколошка и социјална димензија преставува основа за реализација на нашата мисија. Нашите главни цели се:

–          Поддршка на одржливиот економски раст и конкурентноста

–          Придонес кон зголемено вработување и учење во општество засновано на знаење

–          Промовирање на социјалната кохезија и благосостојба

–          Заштита и унапредување на животната средина

Работиме во партнерство со македонските компании за да им помогнеме да се развиваат, иновираат и воспостават бизнис и технолошки партнерства на глобалниот пазар. На тој начин, го поддржуваме одржливиот економски раст, регионалниот развој и обезбедувањето на вработување. Го трансформираме знаењето и иновациите во можности за зголемена конкурентност и технолошко општество. Промовираме еко-иновации и ги трансформираме еколошките предизвици во бизнис можности. Иновираме и истражуваме за да го поддржиме растот на бизнисите и општеството.

НАШИТЕ ГЛАВНИ ОБЛАСТИ

Изведуваме истражување, технолошко базирани проекти, придонесуваме кон развојот на политики и обезбедуваме услуги за поддршка во следните главни области: економски развој, истражување & иновации, животна средина и општество.

Економски развој

Се стремиме да придонесеме кон економскиот развој на земјата преку поддршка на постојните бизниси и поттикнување на растот на нови бизниси. Со нашите услуги за поддршка на интернационализација и програмите за претприемништво и стручна обука имаме за цел да:

–          Придонесеме кон развојот на македонскиот МСП сектор

–          Го поддржиме развојот на претприемачкото општество

–          Го промовираме доживотното учење, едукација и обука како основа за вработување и економски прогрес

Истражување & иновации

Долгорочниот економски раст има потреба од инвестиции во технологии, истражување и иновации. За таа цел имаме развиено концепти за истражување & развој наменети за:

–          Поттикнување и промовирање на трансферот на технологии и иновации

–          Поддршка на истражувањето и технолошкиот развој

–          Подобрување на иновацискиот систем на национално и регионално ниво

Животна средина

Заштитата на животната средина претставува еден од најголемите предизвици на денешницата. Промовирањето на одржливиот еколошки развој и интелигентното користење на енергијата се едни од нашите цели. Ние ја поддржуваме зелената економија преку:

–          Еко-иновации за генерирање на бизнис можности

–          Услуги од областа на животната средина за справување со еколошките предизвици

–          Заштита на животната средина преку енергетско ефикасни производи и практики

Општество

Социјалната кохезија преставува еден од основните двигатели на економскиот развој и одржливиот раст. Справувањето со дискриминацијата и социјалната ексклузија на пазарот на труд, како и имплементацијата на иницијативи за зголемено вработување и едукација после задолжителното образование, се дел од нашите приоритети. Се фокусираме на:

–          Справување со социјалната ексклузија и дискриминација на пазарот на труд

Промовирање на родова еднаквост, интеграција и различност во општество за сите
[/av_textblock]

[/av_one_full][av_hr class=’default’ height=’50’ position=’center’]

[av_one_full first]
[av_contact email=’sofce.jovanovska@gmail.com’ button=’Прати’ title=’Испрати порака’ sent=’Вашата порка е испратена!’ subject=” autorespond=” captcha=”]
[av_contact_field label=’Име’ type=’text’ options=” check=’is_empty’ width=’element_half’]
[av_contact_field label=’E-Mail’ type=’text’ options=” check=’is_email’ width=’element_half’]
[av_contact_field label=’Предмет’ type=’text’ options=” check=’is_empty’ width=”]
[av_contact_field label=’Порака’ type=’textarea’ options=” check=’is_empty’ width=”]
[/av_contact]
[/av_one_full]