PROCEED- меѓу најдобрите примери за проекти за еколошко работење на МСПа

Како дел од своите активности, Европската комисија ги промовираше најдобрите примери на проекти кои имаат за цел да се подобрат еколошките перформанси на мали и средни претпријатија, избрани врз основа на квалитетот на иницијативите, нивната ефективност и преносливост во други области, како и да се поттикнат  различни видови на проекти. практиките покажуваат она што е направено на национално и регионално ниво во земјите членки на ЕУ и подалеку.

Еден од промовираните најдобри практики е и проектот ПРОСИД (PROCEED). Проектот е координиран од Стопанската комора на Арад, Романија и во него учествуваат 15 организации од 12 земји, меѓу кои е и Фондацијата за менаџмент и индустриско истражување како претставник од Македонија.

Концептот на овој проект е да се искористи Enterprise Europe Network (EEN) за да се создаде постојана комуникациска мрежа за истражувачките резултати и практики со потекло од Централна и Источна Европа. Затоа, проектот е насочен кон поддршка, проширување и подобрување на работата на јавните и приватните истражувачи од Централна и Источна Европа.

[av_gallery ids=’3390,3391,3392,3393,3394′ style=’big_thumb’ preview_size=’gallery’ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’gallery’ columns=’5′ imagelink=’lightbox’ lazyload=’deactivate_avia_lazyload’]

Очекуваните резултати се насочени кон зголемена употреба на резултати од истражувањето за животната средина во МСП преку синергии со постоечките мрежи и проекти за поддршка и координацијата на истражувачки активности во доменот на животната средина низ Европа. Меѓу главните активности, се организирање на деловни средби низ Централна и Источна Европа, за поддршка на малите и средни претпријатија преку EEN организации членки, се со цел да се олесни пристапот на истите до еколошки истражувања, технологии и нови проекти. За таа цел е креирана и професионална социјална мрежа.

Повеќе информации за проектот PROCEED