[av_one_fifth first]
[av_button label=’TEMA 1′ link=’manually,http://www.mir.org.mk/?page_id=5199′ link_target=” color=’custom’ custom_bg=’#cecece’ custom_font=’#ffffff’ size=’large’ position=’center’ icon_select=’yes’ icon=’ue8b1′ font=’entypo-fontello’]
[/av_one_fifth]

[av_one_fifth]
[av_button label=’TEMA 2′ link=’manually,http://’ link_target=” color=’custom’ custom_bg=’#99ff66′ custom_font=’#ffffff’ size=’large’ position=’center’ icon_select=’yes’ icon=’ue851′ font=’entypo-fontello’]
[/av_one_fifth]

[av_one_fifth]
[av_button label=’TEMA 3′ link=’manually,http://www.mir.org.mk/?page_id=5428′ link_target=” color=’custom’ custom_bg=’#cecece’ custom_font=’#ffffff’ size=’large’ position=’center’ icon_select=’yes’ icon=’ue85b’ font=’entypo-fontello’]
[/av_one_fifth]

[av_one_fifth]
[av_button label=’TEMA 4′ link=’manually,http://www.mir.org.mk/?page_id=5433′ link_target=” color=’custom’ custom_bg=’#cecece’ custom_font=’#ffffff’ size=’large’ position=’center’ icon_select=’yes’ icon=’ue80b’ font=’entypo-fontello’]
[/av_one_fifth]

[av_one_fifth]
[av_button label=’СОДРЖИНА’ link=’manually,http://www.mir.org.mk/?page_id=5119′ link_target=” color=’orange’ custom_bg=’#cecece’ custom_font=’#ffffff’ size=’large’ position=’center’ icon_select=’yes’ icon=’ue821′ font=’entypo-fontello’]
[/av_one_fifth]

[av_two_third first]
[av_textblock ]
ТЕМА 2: Функционирање на Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network / VISIBILITY & PARTNERSHIP_EEN-VP

Модулот за обука на амбасадорите на Enterprise Europe Network е направен од Фондацијата за менаџмент и индустриско истражување, а во рамките на проектот EEN-VP, како дел од повикот за Local visibility action.

( со клик на сликата се движите по слјадовите )
[/av_textblock]

[av_slideshow size=’no scaling’ animation=’slide’ autoplay=’false’ interval=’5′]
[av_slide id=’5391′]
[av_slide id=’5392′]
[av_slide id=’5393′]
[av_slide id=’5394′]
[av_slide id=’5395′]
[av_slide id=’5396′]
[av_slide id=’5397′]
[av_slide id=’5398′]
[av_slide id=’5399′]
[av_slide id=’5400′]
[av_slide id=’5401′]
[/av_slideshow]
[/av_two_third]

[av_one_third]

[av_textblock]
logo-een_trasparent

[/av_textblock]

[av_textblock ]
[WATU 5]
[/av_textblock]

[/av_one_third][av_one_full first]
[av_tab_container position=’sidebar_tab sidebar_tab_left’ boxed=’border_tabs’ initial=’1′]
[av_tab title=’Функционирање на EEN’ icon_select=’yes’ icon=’ue810′ font=’entypo-fontello’]
Enterprise Europe Network е да им помогне на малите и средни претпријатија да развијат активности во соработка од областа на:

–          Бизнис

–          Технологија

–          Наука – истражување и развој

Бесплатни услуги

Сите услуги кои се нудат од страна на мрежата се бесплатни и се нудат од секој партнер во конзорциумот како едношалтерски систем на услуги.

Услугите на мрежата се насочени главно кон новоформираните и постојните мали и средни претпријатија, но исто така можат да се користат и од страна на поголемите компании, истражувачки организации, агенции за развој на иновации, центри за технологии и иновативни поединци.

Структура

green_3 (1)

Во секоја земја учесник во мрежата може да има еден или повеќе конзорциуми, составени од различни организации кои имаат искуство во работа со поддршка на локалниот бизнис како што се универзитети, стопански комори, регионални развојни центри, агенции, технолошки центри, фондации итн.

Конзорциум преставува правен субјект составен од повеќе организации кои меѓусебно имаат дефинирано, кон партнерите во Мрежата и кон клиентите обврски и задачи со кои ќе ги вршат функциите и услугите на Мрежата.

Доколку има повеќе конзорциуми од една земја, тогаш нивните активности и одговорности се поделени по региони или области. Секој конзорциум е составен од неколку организации кои најчесто се од различен карактер, со цел да можат стручно, ефективно и ефикасно да се опфатат сите видови услуги кои ги нуди мрежата.
[/av_tab]
[av_tab title=’Enterprise Europe Network во Македонија’ icon_select=’yes’ icon=’ue810′ font=’entypo-fontello’]
Enterprise Europe Network во Македонија

Во Македонија Мрежата е активна преку Европскиот информативен и иновативен центар во Македонија каде функционира конзорциум составен од 4 партнери, Универзитетот„Св. Кирил и Методиј“, Фондацијата за менаџмент и индустриско истражување, Стопанска комора на Македонија и Сојуз на стопански комори на Македонија.

Секој од партнерите има дефинирано свои активности и обврски во одредени области и заедно во синергија со другите партнери ги остварува работните задачи. Притоа се запазува принципот  – едношалтерски систем, кој треба да обезбеди поедноставни и ефикасни услуги кон клиентите.Slide32
[/av_tab]
[av_tab title=’Како работи мрежата’ icon_select=’yes’ icon=’ue810′ font=’entypo-fontello’]
Како работи мрежата

Работата на Мрежата, генерално може да се опише во два дела, интерно работење и работа со клиенти кои се подеднакво важни за ефикасно и ефективно функционирање. И во двата дела секојдневно ги имплементира своите вредности преку својот Кодекс на однесување

Кодекс на однесување преставува документ со нормативи за заеднички правила и прописи на однесување на Enterprise Europe Network, партнерските организации и вработените. Има задача да ги регулира тековните комуникации и релации спрема сите засегнати субјекти, интерно и екстерно, а особено во релациите:

 • Мрежата (сите партнери) со клиентите
 • Меѓусебно партнерите во мрежата
 • Мрежата со други бизнис мрежи и релевантни субјекти

Генерално кодексот на однесување ги промовира вредностите на Мрежата преку неколку клучни принципи:

 • Правилна имплементација на концептот – едношалтерски систем
 • Одговорности: Навремена комуникација со сите стејкхолдери
 • Правилна употреба на сите алатки и  методологии на Мрежата
 • Прецизност во обезбедување информации и сервиси
 • Размена на добри и лоши искуства.

20130225_110440Интерното работење или работа на Мрежата преставува сет на активности и задачи на институциите, партнерските организации и вработените кои треба да се остварат за да и овозможат на Мрежата да функционира. Ги опфаќа релациите помеѓу партнерите во конзорциумот, вработените и организациите членки.  Станува збор за 600 партнерски организации во преку 50 земји со околу 4500 вработени и преставува големина каде внатрешната комуникација, соработка и размена на податоци е структурирана и точно дефинирана. Употребата на ИКТ алатки е темелот на интерното работење. Особено голема важност се придава на интранетот преку што се одвива севкупната комуникација и размена на податоци помеѓу сите субјекти во Мрежата.

Работењето со клиенти е всушност основната дејност и целта на постоењето на Мрежата. Контакт со клиенти, бази на податоци, клиентски бази на профили, настани, обуки, вмрежување, информирање и советување се дел од активностите кои се остваруваат во насока на поддршка на малиот бизнис. Сите тие активности се дефинирани со програми и правила на остварување. Поради тоа, покрај Кодексот на однесување, големо внимание се посветува на обука на кадарот во Мрежата, во насока на професионално и стручно работење со клиентите.
[/av_tab]
[av_tab title=’Кодекс на однесување’ icon_select=’yes’ icon=’ue810′ font=’entypo-fontello’]
Кодекс на однесување

Кодекс на однесување преставува документ со нормативи за заеднички правила и прописи на однесување на Enterprise Europe Network, партнерските организации и вработените. Има задача да ги регулира тековните комуникации и релации спрема сите засегнати субјекти, интерно и екстерно, а особено во релациите:

•Мрежата (сите партнери) со клиентите
•Меѓусебно партнерите во мрежата
•Мрежата со други бизнис мрежи и релевантни субјекти

rosettaГенерално кодексот на однесување ги промовира вредностите на Мрежата преку неколку клучни принципи:

•Правилна имплементација на концептот – едношалтерски систем
•Одговорности: Навремена комуникација со сите стејкхолдери
•Правилна употреба на сите алатки и  методологии на Мрежата
•Прецизност во обезбедување информации и сервиси
•Размена на добри и лоши искуства

[/av_tab]
[av_tab title=’Постојано унапредување’ icon_select=’yes’ icon=’ue810′ font=’entypo-fontello’]
Постојано унапредување

За да биде конкурентна и Мрежата треба постојано да се надградува и унапредува, особено во делот на едуциран кадар и алатки за работа. Поради тоа се достапни се различни активности и алатки.

Тренинзи –  вовед и обука на ново дојдениот кадар, и напредни тренинзи за до-едукација и професионализација

Годишни конференции – главен централен настан на Мрежата каде претставници од сите партнерски организации се собираат да разменат и споделат искуства за новитетите, промената на политики, динамиката на пазарот, нови методи и насоки на Мрежата.

Добри практики – преставува начин за споделување на иновативни процеси или методи на работа кои се покажале како успешни во задоволување на потребите на клиентите. Додадената вредност  е насочена во

ReuG3Emprendae

поширока примена на таквите добри практики

Успешни приказни – Еден од начините на мотивација на клиентите и анимирање на нови клиенти е публикување на успешната работа преку успешни приказни на клиенти со Мрежата.

Менторирање и размена на кадар – преставува уште еден начин на унапредување на капацитетите на кадарот од Мрежата преку специфична поддршка и подучување за одредена проблематика или преку посета на други партнерски организации и запознавање со нови начини на работа.
[/av_tab]
[av_tab title=’Групи во мрежата’ icon_select=’yes’ icon=’ue810′ font=’entypo-fontello’]
Групи во Мрежата

Како посебен дел од интерното работење на Enterprise Europe Network се Групите за работа. Пред се, имаат за цел да го унапредат работењето во повеќе насоки, како во интерниот така и во работата со клиентите.

Групата за управување и советување – Steering and Advisory Group (SAG) претставува форум кој треба да обезбеди дијалог, учество и транспарентност помеѓу партнерските организации во Мрежата, Генералниот директорат за претпријатија и индустрија на Европската комисија и Извршната комисија за мали и средни претпријатија. Преставува континуиран интерактивен начин да се обезбеди управување и комуникација со партнерите во Мрежата, но и да се слушне нивниот глас во насока на надминување на тековните работни проблеми.

Работни групи во Мрежата се засноваат на принципот дека во Мрежата постои голем потенцијал на знаење и искуства кои треба да бидат достапни на сите партнери во Мрежата а со цел придонес кон заеднички работни стандарди, упатства и алатки од кои ќе имаат сите корист. Работните групи се формираат на барање на Групата за управување и советување, со мандат и фокус да работат на одредени проблеми и да донесат поширок спектар на  решенија така да целата Мрежа има бенефит од примена на истите. Во работната група се обезбедува присуство на лимитиран број на квалификувани експерти кои работат на решенија и алатки кои ќе бидат одговор на произнесените проблеми.

Работни групи кои до сега работеле:

 1. 1.       Зголемување на  ефектите од Брокерските настани и Компаниските мисии
 2. 2.       Работна група за Интелектуална сопственост
 3. 3.       Иновациско подучување и проширени иновациски услуги
 4. 4.       Влијание и перформанси
 5. 5.       Соработка со кластери
 6. 6.       Финансирање на МСП
 7. 7.       Кодекс на однесување
 8. 8.       МСП одговор
 9. 9.       Јавни набавки
 10. 10.   Процеси за партнерства
 11. 11.   Интернационализација
 12. 12.   ФП7 национални контакт лица
 13. 13.   Алатки за партнерства
 14. 14.   Перформанси и квалитет
 15. 15.   Комуникации

Секторски групи

Како дел од работата Мрежата има оформено и менаџира 17 секторски групи кои се фокусирани на разни области од индустријата во насока на обезбедување адаптирани услуги и настани. Секторска група преставува група од партнери од Мрежата кои се посветени да работа заеднички фокусирано на потребите на клиентите од одреден сектор. Во целина СГ преставуваат рамка за дискусии, планирање и имплементации на заеднички соработки во насока на обезбедување додадена вредност на клиентите на Enterprise Europe Network. Покрај тоа мисијата на СГ е и да се даде придонес кон зголемување на знаењата и професионализмот на тимот на Мрежата, преку организирање на настани, размена на искуства, развој на услуги и излез на нови технологии на пазарот.

Секторски групи кои функционираат во рамките на Enterprise Europe Network

 1. 1.       Аеронаутика и вселена
 2. 2.       Агро-храна
 3. 3.       Автомобилност, транспорт и логистика
 4. 4.       Био Хемија технологии
 5. 5.       Креативни технологии
 6. 6.       Екологија
 7. 7.       Здравство
 8. 8.       ИКТ индустрија и услуги
 9. 9.       Интелигентна енергија
 10. 10.   Поморска индустрија и услуги
 11. 11.   Материјали
 12. 12.   Малопродажба и услуги
 13. 13.   Нано и микро материјали
 14. 14.   Одржливо градежништво
 15. 15.   Текстил и мода
 16. 16.   Туризам и културно наследство
 17. 17.   Женско претприемништво

[/av_tab]
[av_tab title=’Начин на користење на ЕЕН’ icon_select=’yes’ icon=’ue810′ font=’entypo-fontello’]
Начин на користење на ЕЕН

Поради својата големина, работата на Мрежата е доста сложена и поради тоа за успешно функционирање таа е подржана од 6 одделенија кои имаат задача да контролираат, управуваат и унапредуваат:

Бизнис сервис тим

Има за цел да снабдува со тековни информации, знаења и алатки кои се потребни за тековно работење на Мрежата на Европско ниво, притоа обезбедувајќи услуги со висок квалитет кон клиентите. Тимот исто така ја поддржува размената на знаења и добри практики преку сет на алатки и документи, подржани со интернет систем. Со цел на обезбедување услуги по терк на различните потреби на клиентите покрива активности и услуги на разни тематики од интернационализација и трансфер на технологија, до информации за достап до финансии и заштита на интелектуална сопственост.

Тим за комуникација

Има за цел да помогне во зголемување на визуелното на Мрежата преку помош на партнерите во насока на унапредување на комуникацијата и градење на комуникацијата со клиентите и релевантните субјекти. Ги управува интерните алатки и канали за комуникација  на Мрежата кон партнерите. Користи широк спектар на алатки за промоција и комуникација со надворешните субјекти, како социјални медиуми, интернет портали, настани, успешни приказни, релевантни промотори и публикации. ОД аспект на маркетинг го управува брендот на Мрежата во целина.

Тим за надзор и евалуација

Има задача да ги имплементира работните активности на Мрежата и нејзините проектни задачи преку селекција, менаџмент, мониторинг, евалуација, координација, промоција и делегирање на активности. Тимот е задолжен за публикување и управување за повиците за специфични акции во рамките на Мрежата и валидација на бизнис и технолошките профили, заедно со направените договори помеѓу клиентите.

Тим за финансии и договори

Ги менаџира односот и релациите на партнерите со Мрежата во делот на финансии и правни аспекти. Го регулира статусот на партнерство преку различни договори соодветно на активностите на партнерот во Мрежата. Целосен финансиски менаџмент во делот на трошоци, оправданост на ресурси, трансфери, договори, процедурални промени, контрола и финансиски извештаи. Покрај тековните правни активности, користи и надворешни експерти за комплицирани правни исходи.

IMG_0996

Тим за управување и тренинг

Има за цел да дава решенија и развива алатки кои ќе помагаат во сумирање и искористување на знаењето и искуството во Мрежата, преку градење и разбирање на културата на Мрежата. Ја организира работата на Групата за управување и советување, преку која се разговара за тековните проблеми на Мрежата, стратегиските одлуки и идните насоки. Исто така ги организира и координира и Работните групи, каде партнерите разработуваат активности кои ќе ја унапредат работата на Мрежата. Едукацијата и постојаната надградба на експертизата на вработените во Мрежата е исто така одговорност на овој тим. Ги обезбедува преку тренинг сесии, децентрализирани обуки, интернет алатки за учење и програма за размена на кадар.

ИКТ тим

Овој тим е задолжен за ефективни информатичко технолошки сервиси, без кои не може да се замисли работата на Мрежата. Има задача да го одржува тековниот систем  и да работи на развој на нови решение кои ќе ја унапредат работата на Мрежата.
[/av_tab]
[/av_tab_container]
[/av_one_full]